ម៉ោង ៦:៣១ នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី ០២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ព្រះតេជព្រះគុណ សៀង សុវណ្ណារ៉ា ព្រះចៅអធីការវត្តសាមគ្គីរង្សី និងជាអនុប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ៥ អង្គ ។

ម៉ោង ៦:៣១ នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី ០២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ព្រះតេជព្រះគុណ សៀង សុវណ្ណារ៉ា ព្រះចៅអធីការវត្តសាមគ្គីរង្សី និងជាអនុប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ៥ អង្គ ។