ស្រ្តីទុគ៌តមានផ្ទៃពោះ ២០ នាក់ មកទទួលអំណោយពីសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ស្រ្តីទុគ៌តមានផ្ទៃពោះ ២០ នាក់ មកទទួលអំណោយពីសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ឋិតនៅវត្តសាមគ្គីរង្សី ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត៖ លី ឈូន