ថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤៖ មហាសាលាវត្តសាមគ្គីរង្សី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កំពុងកសាង ។

ថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤៖ មហាសាលាវត្តសាមគ្គីរង្សី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កំពុងកសាង ។