លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹកមិញ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹកមិញ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន