ពិធីបុណ្យឆ្លង សាលាធម្មសភា និងពុទ្ធាពិសេក វត្តសាមគ្គីរង្សី