សកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់ ទាំង ៥ នាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ត្រូវបានឃុំនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ហៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់ ទាំង ៥ នាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ត្រូវបានឃុំនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ហៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។