របាយការណ៍មហាសន្និបាត លើកទី ៦ នៃ UNPO

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ជាខួប ១៥ ឆ្នាំ ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានចូលជា សមាជិកអង្គការ UNPO ។ មុនពេលបានចូលជាសមាជិក តើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានធ្វើសកម្មភាព អ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអង្គការមួយនេះឲ្យទទួលស្គាល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាសមាជិក ។

KKF eatonia Feb.2001

ថ្ងៃនេះ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម សូមលើកយកអត្ថបទរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដោយ លោក ថាច់ វៀន អតីតប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប សព្វថ្ងៃ ជាអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម អំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលបានចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការ UNPO កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០១ នៅប្រទេសអេស្តូនៀ ម​កជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាប ។ ទាញយកឯកសារជា PDF

អ្នកស្រី កៀង សាខន សូមអាននូវខ្លឹមសារដើមនៃរបាយការណ៍នេះ ដូចតទៅ៖