ពិធីដង្ហែសពព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រ៉េន ប្រទក្សិណ ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ពិធីដង្ហែសពព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រ៉េន ប្រទក្សិណ ព្រះវិហារ ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ។