គណ​ប្រតិបត្តិ​ការ សា​មា​គម​ព្រះសង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហាជាតិ​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង អាណត្តិ​កាល ២០១៨ – ២០២៣ ចំនួន ៦០ ព្រះអង្គ បង្ហាញ​ព្រះ​ភត្រ្ត និង​ឡើង​សម្តែង​សេចក្តី​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត ក្នុង​ពិធី​បិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាត​លើក​ទី ៧ ។ រូប​ថតៈ ហ្វេសប៊ុក​

គណ​ប្រតិបត្តិ​ការ សា​មា​គម​ព្រះសង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហាជាតិ​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង អាណត្តិ​កាល ២០១៨ – ២០២៣ ចំនួន ៦០ ព្រះអង្គ បង្ហាញ​ព្រះ​ភត្រ្ត និង​ឡើង​សម្តែង​សេចក្តី​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត ក្នុង​ពិធី​បិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាត​លើក​ទី ៧ ។ រូប​ថតៈ ហ្វេសប៊ុក​

គណ​ប្រតិបត្តិ​ការ សា​មា​គម​ព្រះសង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហាជាតិ​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង អាណត្តិ​កាល ២០១៨ – ២០២៣ ចំនួន ៦០ ព្រះអង្គ បង្ហាញ​ព្រះ​ភត្រ្ត និង​ឡើង​សម្តែង​សេចក្តី​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត ក្នុង​ពិធី​បិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាត​លើក​ទី ៧ ។ រូប​ថតៈ ហ្វេសប៊ុក​