លោក ថាច់ ខែ (ឆ្វេង) ទទួលលិខិតតែងតាំងពីលោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោក ថាច់ ខែ (ឆ្វេង) ទទួលលិខិតតែងតាំងពីលោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។