បដារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមត្រៀមទៅបាតុកម្មនៅស្វិស ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

បដារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមត្រៀមទៅបាតុកម្មនៅស្វិស ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។