ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ អគ្គហេរញ្ញិក នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ អគ្គហេរញ្ញិក នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។