បុណ្យខួបឆ្នាំទី ៦៣ នៃសោកនាដកម្ម បាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ក្រុងទូលូហ្សី ប្រទេសបារាំង