ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន , ហាង វឿង និង លោក ត្រឹង យ៉ាប នៅមុខការិយាល័យ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ។

ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន , ហាង វឿង
និង លោក ត្រឹង យ៉ាប នៅមុខការិយាល័យ VOA
នៅរដ្ឋធានី Washington ។