ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ ក ត្រឹង យ៉ាប , លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿង ។

ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ ក ត្រឹង យ៉ាប , លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន
និង លោក ហាង វឿង ។