ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន , លោក កុក ក្ស និង លោក ហាង វឿង ។

ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន , លោក កុក ក្ស និង លោក ហាង វឿង ។