លោក ផាម វៀត ដាវ (Phạm Viết Đào) ។

លោក ផាម វៀត ដាវ (Phạm Viết Đào) ។