ទិដ្ឋភាពបេក្ខសមណសិស្ស និងយុវសិស្ស ត្រៀមចូលប្រឡងរួម​ថ្នាក់​បាលី​ទី ១ ។ រូបថតៈ ហ្វេសប៊ុក

ទិដ្ឋភាពបេក្ខសមណសិស្ស និងយុវសិស្ស ត្រៀមចូលប្រឡងរួម​ថ្នាក់​បាលី​ទី ១ ។ រូបថតៈ ហ្វេសប៊ុក

ទិដ្ឋភាពបេក្ខសមណសិស្ស និងយុវសិស្ស ត្រៀមចូលប្រឡងរួម​ថ្នាក់​បាលី​ទី ១ ។ រូបថតៈ ហ្វេសប៊ុក