ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន និង លី នី នៅក្នុងតុលាការវៀតណាម ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន និង លី នី នៅក្នុងតុលាការវៀតណាម ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន និង លី នី នៅក្នុងតុលាការវៀតណាម ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។