លោក ង្វៀង តឹង យ៉ុង (NGUYEN TAN DUNG) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ។

លោក ង្វៀង តឹង យ៉ុង (NGUYEN TAN DUNG) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ។