និស្សិត ង្វៀង ភឿង ហ្វៀង (Nguyễn Phương Uyên) អាយុ ២១ ឆ្នាំ និង លោក ឌិន ង្វៀង ខា (Đinh Nguyên Kha) អាយុ ២៥ ឆ្នាំ នៅក្នុងតុលាការដំបូងខេត្តឡូងអាង កាលពី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣។ និស្សិតស្រី ង្វៀង ភឿង ហ្វៀង ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក ៦ ឆ្នាំ ។ ចំណែក លោក ឌិន ង្វៀង ខា ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស ៨ ឆ្នាំ ។

និស្សិត ង្វៀង ភឿង ហ្វៀង (Nguyễn Phương Uyên) អាយុ ២១ ឆ្នាំ និង លោក ឌិន ង្វៀង ខា (Đinh Nguyên Kha) អាយុ ២៥ ឆ្នាំ នៅក្នុងតុលាការដំបូងខេត្តឡូងអាង កាលពី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣។ និស្សិតស្រី ង្វៀង ភឿង ហ្វៀង ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក ៦ ឆ្នាំ ។ ចំណែក លោក ឌិន ង្វៀង ខា ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស ៨ ឆ្នាំ ។

និស្សិត ង្វៀង ភឿង ហ្វៀង (Nguyễn Phương Uyên) អាយុ ២១ ឆ្នាំ និង លោក ឌិន ង្វៀង ខា (Đinh Nguyên Kha) អាយុ ២៥ ឆ្នាំ នៅក្នុងតុលាការដំបូងខេត្តឡូងអាង កាលពី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣។ និស្សិតស្រី ង្វៀង ភឿង ហ្វៀង ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក ៦ ឆ្នាំ ។ ចំណែក លោក ឌិន ង្វៀង ខា ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស ៨ ឆ្នាំ ។