កម្មកររោង​ចក្រ ​យូ​អេស​អេដុត​កង់ឡាន​អស់​ជា​ច្រើន​នៅ​ខាង​មុខ​រោង​ចក្រ​​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់​ចាក់​អង្រែ​ក្រោ​ម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ។ រូបថត ផា លីណា

កម្មកររោង​ចក្រ ​យូ​អេស​អេដុត​កង់ឡាន​អស់​ជា​ច្រើន​នៅ​ខាង​មុខ​រោង​ចក្រ​​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់​ចាក់​អង្រែ​ក្រោ​ម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ។ រូបថត ផា លីណា