លោក Martin Luther King, Jr. អានសុន្ទកថា ” I Have A Dream” នៅ វិមានអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln (Lincoln Memorial) នារដ្ឋធានៅ Washington កាលពីថ្ងៃ ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។

លោក Martin Luther King, Jr. អានសុន្ទកថា ” I Have A Dream” នៅ វិមានអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln (Lincoln Memorial) នារដ្ឋធានៅ Washington កាលពីថ្ងៃ ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។