កូនប្រុសលោក លោក ហ្វិ​ញ សាញ់ ​ឈ្មោះ ហ្វិញ ចុង ស្លាប់​ដ៏​អា​ថ៍​កំបាំង នៅក្នុង​បន្ទាយទាហានយួន ។

កូនប្រុសលោក លោក ហ្វិ​ញ សាញ់ ​ឈ្មោះ ហ្វិញ ចុង ស្លាប់​ដ៏​អា​ថ៍​កំបាំង នៅក្នុង​បន្ទាយទាហានយួន ។

កូនប្រុសលោក លោក ហ្វិ​ញ សាញ់ ​ឈ្មោះ ហ្វិញ ចុង ស្លាប់​ដ៏​អា​ថ៍​កំបាំង នៅក្នុង​បន្ទាយទាហានយួន ។