លោក លន់ នល់ (ជួរមុខ, ទី ៣ ពីស្ដាំ) ។

លោក លន់ នល់ (ជួរមុខ, ទី ៣ ពីស្ដាំ) ។