លិខិតដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមនិមន្តព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមទៅចូលរួមវគ្គសិក្សា ចំណេះដឹងការពារជាតិ នៅវត្តស្វាយសៀមថ្មី ស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង ថ្ងៃ ទី ២៣ ដល់ ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លិខិតដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមនិមន្តព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមទៅចូលរួមវគ្គសិក្សា ចំណេះដឹងការពារជាតិ នៅវត្តស្វាយសៀមថ្មី ស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង ថ្ងៃ ទី ២៣ ដល់ ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លិខិតដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមនិមន្តព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមទៅចូលរួមវគ្គសិក្សា
ចំណេះដឹងការពារជាតិ នៅវត្តស្វាយសៀមថ្មី ស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង ថ្ងៃ
ទី ២៣ ដល់ ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។