លិខិតរបស់ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រ តិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់សមាគមខ្មែរក្រោមថា ហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ពីព្រោះ ថា ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់វៀតណាម ។

លិខិតរបស់ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រ តិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់សមាគមខ្មែរក្រោមថា ហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ពីព្រោះ ថា ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់វៀតណាម ។