លោកគ្រូ មហា ថាច់ កេញ

វត្តនាគវនារាម (ខ្ទឹង) ទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩៖ លោកគ្រូ មហា ថាច់ កេញ ពេលនៅមានព្រះជន្មមកបង្រៀនព្រះសង្ឃនៅ វត្តខ្ទឹង ។ រូបថត៖ ឯកសារ សារពព័ត៌មាន ព្រៃនគរ