ព្រះសង្ឃវត្តកំពង់និគ្រោធ (កំពង់ជ្រៃ) ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃវត្តកំពង់និគ្រោធ (កំពង់ជ្រៃ) ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃវត្តកំពង់និគ្រោធ (កំពង់ជ្រៃ) ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។