សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី​បញ្ហា​ភាព​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង​ការ​បង្ក្រាប​របស់​កង​កម្លាំង​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា លើ​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​ក្រោម នា​សាល​ប្រជុំ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ដើម្បី​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។ រូបថត l RFA

សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី​បញ្ហា​ភាព​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង​ការ​បង្ក្រាប​របស់​កង​កម្លាំង​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា លើ​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​ក្រោម នា​សាល​ប្រជុំ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ដើម្បី​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។ រូបថត l RFA