សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សា​ស្ដ្រា​ចារ្យ​ និស្សិត​ និង​បុគ្គលិក​ ដែល​ជា​ពលរដ្ឋខ្មែរ​ក្រោម​ ឈប់សម្រាក​ក្នុងឱកាសបុណ្យសែនដូនតា របស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ (ព្រះត្រពាំង) ។ tvu.edu.vn

សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សា​ស្ដ្រា​ចារ្យ​ និស្សិត​ និង​បុគ្គលិក​ ដែល​ជា​ពលរដ្ឋខ្មែរ​ក្រោម​ ឈប់សម្រាក​ក្នុងឱកាសបុណ្យសែនដូនតា របស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ (ព្រះត្រពាំង) ។ tvu.edu.vn

សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សា​ស្ដ្រា​ចារ្យ​ និស្សិត​ និង​បុគ្គលិក​ ដែល​ជា​ពលរដ្ឋខ្មែរ​ក្រោម​ ឈប់សម្រាក​ក្នុងឱកាសបុណ្យសែនដូនតា របស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ (ព្រះត្រពាំង) ។ tvu.edu.vn