មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោម ។

មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោម ។