មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត RFA

មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត RFA