ទិដ្ឋភាពថ្ងៃទី ១ នៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃសុក្រ ទី ៣០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

.