​អាជ្ញាធរយួន​ចុះអនុវត្ត​សាលដីកា​ ដោយបិទទ្វារ​របង​ផ្ទះ​ខ្មែរក្រោម​ ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ

​អាជ្ញាធរយួន​ចុះអនុវត្ត​សាលដីកា​ ដោយបិទទ្វារ​របង​ផ្ទះ​ខ្មែរក្រោម​ ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ

​អាជ្ញាធរយួន​ចុះអនុវត្ត​សាលដីកា​ ដោយបិទទ្វារ​របង​ផ្ទះ​ខ្មែរក្រោម​ ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ