អាជ្ញាយួន ដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលការអនុវត្ត​សាលក្រមរបស់តុលាការ ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ

អាជ្ញាយួន ដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលការអនុវត្ត​សាលក្រមរបស់តុលាការ ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ

អាជ្ញាយួន ដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលការអនុវត្ត​សាលក្រមរបស់តុលាការ ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ