លោក​ ត្រឹង​ ម៉ាន់​រិន្ទ​ ជា​ប្រធាន​ផែនការ​ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

លោក​ ត្រឹង​ ម៉ាន់​រិន្ទ​ ជា​ប្រធាន​ផែនការ​ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

លោក​ ត្រឹង​ ម៉ាន់​រិន្ទ​ ជា​ប្រធាន​ផែនការ​ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន