លោក ប្រាក់​ សេរី​វុឌ្ឍ ប្រធានប្រតិបត្តិ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

លោក ប្រាក់​ សេរី​វុឌ្ឍ ប្រធានប្រតិបត្តិ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

លោក ប្រាក់​ សេរី​វុឌ្ឍ ប្រធានប្រតិបត្តិ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន