លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿង ផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ។

លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿង
ផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ។