KKF មិនបានចូលជាសមាជិក ECOSOC តែបានគំាទ្រពី ១៤ ប្រទេសធំៗ ជាជោគជ័យ

បទសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ស្ដីអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនបានទទួលជាសមាជិកភាពនៃ UN-ECOSOC

សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ស្ដីអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មិនបានទទួលជាសមាជិកភាពនៃ UN-ECOSOC