លិខិតកោះហៅចូលបំភ្លឺ ពីមន្ទីរ​ព័ត៌មាន និង​ទូរគមនាគមន៍​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។

លិខិតកោះហៅចូលបំភ្លឺ ពីមន្ទីរ​ព័ត៌មាន និង​ទូរគមនាគមន៍​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។

លិខិតកោះហៅចូលបំភ្លឺ ពីមន្ទីរ​ព័ត៌មាន និង​ទូរគមនាគមន៍​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។