លិខិត​ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដែលអះអាថា សរសេរដោយដៃរបស់លោក ហូ ជី​មិញមេដឹកនាំនៃប្រទេស​វៀតណាម ផ្ញើ​ជូន​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ប៉ុន្តែ អាជ្ញាធរវៀតណាម បដិសេធន៍ថា ជាឯកសារក្លែងក្លាយ ។

លិខិត​ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដែលអះអាថា សរសេរដោយដៃរបស់លោក ហូ ជី​មិញមេដឹកនាំនៃប្រទេស​វៀតណាម ផ្ញើ​ជូន​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ប៉ុន្តែ អាជ្ញាធរវៀតណាម បដិសេធន៍ថា ជាឯកសារក្លែងក្លាយ ។

លិខិត​ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដែលអះអាថា សរសេរដោយដៃរបស់លោក ហូ ជី​មិញមេដឹកនាំនៃប្រទេស​វៀតណាម ផ្ញើ​ជូន​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ប៉ុន្តែ អាជ្ញាធរវៀតណាម បដិសេធន៍ថា ជាឯកសារក្លែងក្លាយ ។