ក្រុមគ្រូពេទ្យស្មគ្រចិត្ត ចុះផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ ក្នុងពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី នៅវ​ត្ត​បិដ​កត្យា​រាម «ក្នុង​ស្រុក» ឋិតនៅ​ភូមិ​ក្នុង​ស្រុក ឃុំ​ហ្វា​ឡើយ ស្រុក​កំពុង​ធំ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។ រូបៈ ថាច់ ផាត

ក្រុមគ្រូពេទ្យស្មគ្រចិត្ត ចុះផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ ក្នុងពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី នៅវ​ត្ត​បិដ​កត្យា​រាម «ក្នុង​ស្រុក» ឋិតនៅ​ភូមិ​ក្នុង​ស្រុក ឃុំ​ហ្វា​ឡើយ ស្រុក​កំពុង​ធំ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។ រូបៈ ថាច់ ផាត

ក្រុមគ្រូពេទ្យស្មគ្រចិត្ត ចុះផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ ក្នុងពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី នៅវ​ត្ត​បិដ​កត្យា​រាម «ក្នុង​ស្រុក» ឋិតនៅ​ភូមិ​ក្នុង​ស្រុក ឃុំ​ហ្វា​ឡើយ ស្រុក​កំពុង​ធំ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។ រូបៈ ថាច់ ផាត