ពុទ្ធបរិស័ទហែប្រទក្សិណ ៣ ជុំព្រះវិហារ ក្នុងពិធីស្រង់ទឹកព្រះនៃថ្ងៃឡើងស័ក ។ រូបៈ ថាច់ ផាត

ពុទ្ធបរិស័ទហែប្រទក្សិណ ៣ ជុំព្រះវិហារ ក្នុងពិធីស្រង់ទឹកព្រះនៃថ្ងៃឡើងស័ក ។ រូបៈ ថាច់ ផាត

ពុទ្ធបរិស័ទហែប្រទក្សិណ ៣ ជុំព្រះវិហារ ក្នុងពិធីស្រង់ទឹកព្រះនៃថ្ងៃឡើងស័ក ។ រូបៈ ថាច់ ផាត