ខិត​ប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពី​វិធី​បង្ការ ការពារ និង​ការទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ COVID​-19 នៅក្នុង​វត្ត មុនី​រង្សី «មេ​ពាំង» ស្រុក​កំពង់ស្ពាន​-ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។ រូប​ពី​ហ្វេសប៊ុក​ៈ Ekareach Thach​

ខិត​ប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពី​វិធី​បង្ការ ការពារ និង​ការទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ COVID​-19 នៅក្នុង​វត្ត មុនី​រង្សី «មេ​ពាំង» ស្រុក​កំពង់ស្ពាន​-ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។ រូប​ពី​ហ្វេសប៊ុក​ៈ Ekareach Thach​

ខិត​ប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពី​វិធី​បង្ការ ការពារ និង​ការទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ COVID​-19 នៅក្នុង​វត្ត មុនី​រង្សី «មេ​ពាំង» ស្រុក​កំពង់ស្ពាន​-ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។ រូប​ពី​ហ្វេសប៊ុក​ៈ Ekareach Thach​