ព្រះវិហារវត្ត​នាគ​វនា​រាម (ខ្ទឹង​) ។ រូបៈ Minh Đăng

ព្រះវិហារវត្ត​នាគ​វនា​រាម (ខ្ទឹង​) ។ រូបៈ Minh Đăng

ព្រះវិហារវត្ត​នាគ​វនា​រាម (ខ្ទឹង​) ។ រូបៈ Minh Đăng