ពិធីបង្សុកូលព្រះសព ព្រះតេជព្រះគុណ អាយុធរោ តា ង៉ុកកោ ព្រះចៅអធិការវត្តដំបងពាក់ ។ រូបៈ JiVit Eko

ពិធីបង្សុកូលព្រះសព ព្រះតេជព្រះគុណ អាយុធរោ តា ង៉ុកកោ ព្រះចៅអធិការវត្តដំបងពាក់ ។ រូបៈ JiVit Eko

ពិធីបង្សុកូលព្រះសព ព្រះតេជព្រះគុណ អាយុធរោ តា ង៉ុកកោ ព្រះចៅអធិការវត្តដំបងពាក់ ។ រូបៈ JiVit Eko