តារាងបញ្ជីជនជាតិទាំង ៥៤ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ជនជាតិយួន ត្រូវបានគេហៅថា ជនជាតិ កិន (Kinh) ឬ ជនជាតិវៀត (Viet) ។

នៅក្នុងតារាងបញ្ជីជនជាតិទាំង ៥៤ នៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម ជនជាតិយួន ត្រូវបានគេហៅថា ជន ជាតិ កិន (Kinh) ឬ ជនជាតិវៀត (Viet) ។