លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។