លោក​ គឹម ប៊ុ​ក កែវ ( ២២ វិច្ឆិកា ១៩៥១ – ៧ សីហា ២០២០)

លោក​ គឹម ប៊ុ​ក កែវ ( ២២ វិច្ឆិកា ១៩៥១ - ៧ សីហា ២០២០)

លោក​ គឹម ប៊ុ​ក កែវ ( ២២ វិច្ឆិកា ១៩៥១ – ៧ សីហា ២០២០)